ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ

 

ΦΡΑΓΜΑ : Το φράγμα είναι τεχνικό έργο που κατασκευάζεται κάθετα στην κοίτη ενός φυσικού ρεύματος (ποταμού) για την αποκοπή της ροής , με σκοπό την αποθήκευση , παρωχέτευση ή ανάσχεση της πλημμυρικής παροχής του ρεύματος.

Με την κατασκευή των φραγμάτων το νερό δεσμεύεται και χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση ή  περικλείει ενέργεια εξ’ αιτίας της διαφοράς στάθμης για την κίνηση υδροστρόβιλων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρχικά, η ανάγκη εξασφαλίσεως νερού για άρδευση ανάγκασε τους ανθρώπους να κατασκευάσουν φράγματα. Αργότερα ακολούθησε η υδροδυναμική αξιοποίηση του αποθηκευμένου νερού και η τόσο μεγάλη χρησιμότητα των φραγμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φράγματα είναι τόσο δαπανηρά, αλλά με μεγάλη οικονομική απόδοση και γι’ αυτό επιδιώκεται η κατασκευή τους.

Η κατασκευή ενός φράγματος μελετάται ανάλογα με το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει και βρίσκεται τόσο ο καλύτερος τύπος φράγματος όσο και οι απαιτούμενες διαστάσεις του. Τα φράγματα είναι έργα ιδιόμορφα και δεν είναι δυνατόν να τυποποιηθούν. Κάθε φράγμα έχει τη δική του λειτουργικότητα , τους δικούς του φυσικούς παράγοντες και το δικό του φυσικό περιβάλλον.

Η κατασκευή ενός φράγματος και η δημιουργία τεχνητής λίμνης δημιουργεί διαταραχές στο φυσικό περιβάλλον, μεγαλύτερες και εντονότερες από οποιοδήποτε άλλο έργο, γιατί στην περιοχή που κατακλύζεται από νερό του ποταμού (λίμνη), συσωρεύονται τεράστιες ποσότητες νερού με αποτέλεσμα το υπέδαφος να καταπονείται από τις αναπτυσσόμενες πιέσεις.

Εκτός όμως από τις πιέσεις , οι μεγάλες ποσότητες του νερού δημιουργούν προβλήματα διαβρώσεων, διαρροών ή ακόμα και κατολισθήσεων στην περιοχή του φράγματος που αν δεν προβλευθούν για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή του.

Από τις στατιστικές για τα αίτια που προκαλούν την καταστροφή των διαφόρων φραγμάτων στον κόσμο προκύπτουν ότι τα σημαντικότερα είναι : 

Ανεπαρκής μελέτη των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής του φράγματος.

Ανεπαρκής στατιστική μελέτη

Θεομηνία που δεν προβλέφθηκε (υπερχείλιση)

Σεισμική καταπόνηση

Κακότεχνη κατασκευή

 

ΕΙΔΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΔΩΝΑ - ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 Τα φράγματα βαρύτητας κατασκευάζονται έτσι που να αντέχουν στις πιέσεις του νερού με μόνο στοιχείο το μεγάλο βάρος τους. Η χάραξη του φράγματος σε οριζοντογραφία, μπορεί να είναι ευθύγραμμη ή καμπυλωτή ανάλογα με την τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχή και τις λειτουργικές ανάγκες.

 Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα φράγμα βαρύτητας είναι :

α) βάρος του φράγματος

β) είναι η μεγαλύτερη δύναμη με διεύθυνση κατακόρυφη, που με την ύπαρξή της αντισταθμίζει τις άλλες δυνάμεις που τείνουν να ανατρέψουν το φράγμα.

Κατακόρυφη τομή φράγματος βαρύτητας

 

 

 

 

 

 

 

β) Η πίεση του νερού Ρ. Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στην κατακόρυφη πορεία του φράγματος έχει μέτρο Ρ = ½ Υh 2 . Oταν η άνατη πορεία του φράγματος δεν είναι κατακόρυφη, υπάρχουν δύο πιέσεις: μία οριζόντια Ρ1 και κατακόρυφη Ρ2.

γ) Aνωση Α : Οφείλεται στην υποπίεση του νερού που διηθείται κάτω από το φράγμα. Υπάρχει πάντοτε ανεξάρτητα από τα μέτρα στεγανοποίησης που παίρνονται.

δ) Πίεση των φερτών υλών: είναι μικρή και δεν επηρεάζει σημαντικά την ισορροπία του φράγματος.

ε) Πίεση των πάγων

στ) Σεισμικές δονήσεις

Η σταθερότητα του όλου έργου χαρακτηρίζεται από την ασφάλεια σε ανατροπή και ολίσθηση . Η κατασκευή εδράζεται στην επιφάνεια Χ-Χ' (σχήμα) και μπορεί κάτω από την υδροστατική πίεση Ρ να περιστραφεί γύρω από την ακμή Χ όταν η συνισταμένη ροπή όλων των δυνάμεων προς το σημείο Χ τείνει να ανατρέψει το φράγμα. Μπορεί επίσης να γλιστρήσει επάνω στην επιφάνεια Χ-Χ'  όταν η συνισταμένη των οριζόντιων δυνάμεων υπερβεί την οριακή τιμή του γινομένου των κατακόρυφων δυνάμεων με το συντελεστή τριβής.

Η εκλογή της θέσης και των άλλων χαρακτηριστικών ενός φράγματος γίνεται ύστερα από μελέτη και πάντα σε συνάρτηση με την τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής, τη γεωλογική σύστασή της και από τα υδρολογικά δεδομένα.

Ο όγκος των μεταφερόμενων υλικών (στερεοπαροχή) από τον ποταμό που τροφοδοτεί την τεχνητή λίμνη ( ταμιευτήρας) πρέπει να υπολογίζεται (πίεση φερτών υλικών) γιατί επηρεάζει τον όγκο της με τις συνεχείς αποθέσεις.

Για την αποφυγή διηθήσεως νερού κάτω από το φράγμα και τη μείωση των υποπιέσεων που τείνουν να ανατρέψουν το φράγμα. Κατασκευάζεται στο βραχώδες υπέδαφος ένα διάφραγμα (κοινώς κουρτίνα) με τσιμεντενέσεις που δεν επιτρέπει τη δίοδο του νερού ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται συραγγιστικές γεωτρήσεις που συγκεντρώνουν το διηθούμενο νερό και ανακουφίζουν τη θεμελίωση.

Σημαντικό πρόβλημα για την κατασκευή ενός φράγματος είναι η κοίτη του ποταμού. Το νερό αυτό δυσκολεύει τις εργασίες, έτσι πριν τις εργασίες πρέπει να απαλλαγεί η περιοχή από νερό είτε επιφανειακό είτε υπόγειο.

Αυτό γίνεται με δύο τρόπους :

α) κατασκευή μιας σήραγγας πριν από τη θεμελίωση. (Σήραγγα εκτροπής). Στη σήραγγα αυτή διοχετεύεται το νερό του ποταμού και έτσι η περιοχή εργασίας μένει ξερή. Oταν το έργο αρχίσει η σήραγγα χρησιμοποιείται ως εκκενωτής της λίμνης.

β) Σταδιακή κατασκευή του φράγματος . Στην αρχή δημιουργείται ένα δακτυλοειδές φράγμα που απομονώνει το νερό. Στο χώρο που μένει ξερός φτιάχνεται ένα τμήμα του φράγματος. Το νερό περνάει από το ελεύθερο σημείο της κοίτης , που έχει μείνει ελεύθερο γι’ αυτό το σκοπό. Μετά κατασκευάζεται το άλλο μισό και ένα περιμετρικό μικρό φράγμα κρατάει στεγνή τη νέα περιοχή κατασκευής. Το νερό φεύγει από έναν εκκενωτή ή από θυρίδες που έχουν αφεθεί.

 

ΛΑΔΩΝΑΣ

 Ο κυριότερος παραπόταμος του Αλφειού, πηγάζει από το νομό Αχαϊας ως Αοράνιος, νοτιοδυτικά των Αροανίων Ορέων (Χελμού), στην περιοχή της Κλειτορίας, όπου καταλήγουν μέσα από καταβόθρες τα νερά της απομακρυσμένης λίμνης Φενεού και ακολουθεί αρχικά νότια διεύθυνση. Στα όρια με το νομό Αρκαδίας δέχεται τα νερά του Τράγου, που αποστραγγίζει το βόρειο τμήμα της Μαντινείας και της Γορτυνίας. Από το σημείο αυτό ονομάζεται Λάδωνας. Κατόπιν εισέρχεται στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας.

Ένας μύθος λέει ότι ο ποταμός Λάδωνας πήρε το όνομά του με τον εξής τρόπο : Κάποτε δύο παιδιά από διαφορετικούς κόσμους που τα σπίτια τους βρίσκονταν στις δύο απέναντι όχθες του ποταμού , η Δάφνη και ο Λαδώνιος ερωτεύτηκαν , αλλά οι γονείς τους δεν επέτρεψαν να παντρευτούν , έτσι χώρισαν. Ο Λαδώνιος διάλεξε να χαρίσει τη ζωή του και την αγάπη του αιώνια στην Δάφνη, πέφτοντας στα νερά του ποταμού και από τότε πήρε την ονομασία Λάδωνας.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Στην περιοχή του ποταμού Λάδωνα κατασκευάστηκε ένα φράγμα από τους Ιταλούς που είχαν καταλάβει την περιοχή τα χρόνια της Κατοχής το 1941. Οι Ιταλοί το χρησιμοποίησαν κυρίως σαν διάβαση δηλαδή για να περνούν από την μία όχθη στην άλλη. Το τελικό σχέδιο έγινε το 1950, η κατασκευή άρχισε το 1951 και το Ιανουάριο του 1955 τέθηκε σε λειτουργία.

 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΔΩΝΑ

Τα εδάφη γύρω από τη λίμνη είναι τα εξής :

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής γύρω από τη λίμνη αποτελείται από πλακώδεις ασβεστόλιθους που βρίσκονται στο ανώτερο κρητιδικό στρώμα του υπεδάφους. Αυτά τα στρώματα είναι αργιλικά και η πανίδα είναι φτωχή.

Ενα άλλο είδος υπεδάφους είναι του στρώματος μεταβάσεως : Εναλλαγές ασβεστολιθικών πλακών . Η μικροπανίδα αφθονεί μέσα στα μικριτικά στρώματα.

Τεταρτογενές - Αδιαίρετο QCS

          Κώνοι κορημάτων παλαιοί και σύγχρονοι : Αποτελούνται κυρίως από θραύσματα

          ασβεστόλιθων.        

Ιουραστικό νεοκόμιο

          Ιλυόλιθοι του καστελίου και ραδιολαρίτες.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Το περιβάλλον και γενικότερα η φύση ισοδυναμούν με τη ζωή μας, γι’ αυτό πρέπει όλοι μας να τα προσέχουμε και να τα φροντίζουμε ‘’σαν τα μάτια μας’’.

Οι άνθρωποι και ιδιαίτερα εμείς τα παιδιά δυστυχώς ασχολούμαστε συνεχώς με διάφορα άλλα προβλήματα και σχεδόν ποτέ με τα αξιοπερίεργα που υπάρχουν γύρω μας.

Μέσα από το πρόγραμμα ‘’Νέοι Δημοσιογράφοι’’, μας δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουμε και βέβαια να κάνουμε πράξεις τις σκέψεις μας.

Το αντικείμενο της ενασχόλησής μας είναι η λίμνη Λάδωνα , το μοναδικό στολίδι στην άγονη και ‘’άγρια’’ περιοχή μας.

Μέχρι τη στιγμή που αναλάβαμε να βγάλουμε σε πέρας αυτό το πρόγραμμα κανένας από εμάς δεν ήξερε τι τραγικά , τι καταστρεπτικά και τι όμορφα πράγματα συμβαίνουν σ’ αυτή την ‘’όαση μέσα στην έρημο’’.

Η περιέργεια και η αγωνία να βρούμε ένα φως στο σκοτάδι μας ώθησε σε ερωτήσεις και μέσα απ’ αυτές μάθαμε περισσότερα πράγματα που αφορούσαν το αντικείμενό μας.

Εκτός από τις προσωπικές ενέργειες που κάναμε όλοι μας , διοργανώσαμε και μια εκδρομή η οποία περιελάμβανε επίσκεψη στο φράγμα και εν συνεχεία στη υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που υπάρχει.

Εφοδιαστήκαμε λοιπόν με στυλό, χαρτιά, φωτογραφική μηχανή κλπ. και την Τρίτη 16 Μαρτίου και ώρα 9 : 00 π.μ. αναχωρήσαμε από την αφετηρία μας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής εις το φράγμα είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι.

Φτάσαμε στο φράγμα στις 9 : 45 π.μ. Χωρίς να χάσουμε χρόνο ξεκινήσαμε να ρωτάμε διάφορα, σχετικά με το αντικείμενό μας τον φύλακα που είχε βάρδια εκείνη την ώρα. Παρατηρούσαμε κάθε κομμάτι απ’ το οποίο αποτελούνταν το φράγμα και ότι απορία είχαμε ρωτούσαμε για να μας λυθεί και σχεδόν όλες τις φορές παίρναμε ικανοποιητικές απαντήσεις.

Στη συνέχεια βγάλαμε διάφορες φωτογραφίες και επιβιβαστήκαμε στα ταξί που μας μετέφεραν. Η συνολική ώρα που καθήσαμε στο φράγμα ήτα τρία τέταρτα.

Στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο φτάσαμε στις 11 : 00 π.μ. , εκεί καθήσαμε έως και τις 12 : 00 π.μ. Κατά την διάρκεια αυτής της ώρας επισκεφθήκαμε τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου , καθώς και την αίθουσα ελέγχου , όπου εκεί μας έλυσαν οι εργαζόμενοι όλες τις απορίες που είχαμε.

Στη συνέχεια βγήκαμε από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου και οδηγηθήκαμε προς το φυλάκιο, εκεί κοντά βρισκόντουσαν και κάποια γραφεία, καθώς και το γραφείο του Διευθυντή το οποίο η μία κ των καθηγητριών που μας συνόδευαν.

Απ’ αυτό το γραφείο πήραμε ένα χάρτη σχετικά με το φράγμα, το εργοστάσιο και την γύρω περιοχή.

Έπειτα επιβιβαστήκαμε στα ταξί και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής συζητούσαμε μεταξύ μας για το πως περάσαμε και τι εντυπώσεις μας προξένησαν όλα αυτά που είδαμε.

Στις 11 : 30 π.μ. επιστρέψαμε στην αφετηρία μας. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα φράγματα βαρύτητας έχουν την δυνατότητα εκτός από το να σχηματίζουν τεχνητές λίμνες να χρησιμοποιηθούν και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε συνεργασία με κάποιο ειδικά διαμορφωμένο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο με υγρό που φτάνει εκτός με ένα αγωγό μήκους 8.620 μέτρων και το νερό αυτό κινεί και τις δύο τουρμπίνες που από πάνω είναι γεννήτριες που παρέχουν 75.000 Volt και από εκεί με μετασχηματιστές μετατρέπεται 750.000 Volt , όπου με πυλώνες πηγαίνει η ηλεκτρική ενέργεια στο Θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο της Μεγαλόπολης , όπου με την ενέργεια αυτή βοηθείται για να ξεκινήσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεγαλόπολη.

Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Λάδωνα απασχολεί έναν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων και εργατών.

 

ΦΡΑΓΜΑ ΛΑΔΩΝΑ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΘΕΟΦΑΝΙΑ)

Το φράγμα του Λάδωνα, εκτός από ένα τουριστικό αξιοθέατο προσφέρεται και για ιερότερους , τελετουργικού σκοπούς.

Την ημέρα των Θεοφανίων , εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια , γίνεται η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων με αρκετά μεγάλη επιτυχία.

Οι ιερείς ψάλλουν το ‘’εν Ιορδάνη.....’’ και από νέους απελευθερώνονται περιστέρια σαν δείγμα ελπίδας και ελευθερίας που είναι η ευχή όλων.

Όλη η συγκέντρωση διοργανώνεται από την ΔΕΗ/ΥΗΣ Λάδωνα και προσκαλούνται όλοι οι κάτοικοι των παραλαδώνιων περιοχών, αλλά όχι μόνο αυτοί , μιας και συμμετέχουν ακόμα και οι περαστικοί τουρίστες που έχουν την τύχη να παρακολουθήσουν την τελετή αυτή.

Όπως και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας , στην τελετή, παρευρίσκονται ιερείς και Μητροπολίτες που προσθέτουν ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα σ’ αυτήν τη λειτουργία.

Επίσης, συμμετέχουν και πολιτικοί , οι οποίοι κατάγονται από τα γύρω μέρη , κυρίως χωριά του Νομού Αρκαδίας.

Η ΔΕΗ/ΥΗΣ Λάδωνα προσφέρει δωρεάν γλυκά και αναψυκτικά στους συμμετέχοντες. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΛΑΔΩΝΑ

 Μέσα στην ερημική και άγονη περιοχή μας , δημιουργήθηκε πριν από ορισμένα χρόνια ένα μοναδικό στολίδι : η λίμνη Λάδωνα, όμως εμείς φαίνεται πως έχουμε ‘’το μέλι στα δάκτυλά μας αλλά δεν το γλείφουμε’’.

Η δημιουργία της λίμνης στην περιοχή εκτός από κάποιες θετικές επιπτώσεις έχει και αρνητικές.

Κατ’ αρχήν , καταστράφηκαν οι περιουσίες των κατοίκων της γύρω περιοχής, κόποι μιας ολόκληρης ζωής καταστράφηκαν ολοσχερώς μέσα σε λίγα λεπτά, βέβαια οι αρμόδιοι τους έδωσαν κάποια αποζημίωση , όμως δεν ήταν αρκετή , έτσι ώστε να αγοράσουν άλλα κτήματα με αποτέλεσμα να μην έχουν τώρα πια χρήματα και έτσι να οδηγήσουν ( τουλάχιστον ένα μέρος απ’ αυτούς ) στις πόλεις για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή.

Σήμερα, για τους επισκέπτες της λίμνης, σ’ εκείνη την περιοχή υπάρχει κάτι εξαίσιο και σπάνιο γιατί συνδυάζεται το βουνό με τη λίμνη και συμβάλλουν στην παρουσία ενός πανέμορφου τοπίου που γεννά γλυκά , τρυφερά και ορισμένες φορές μελαγχολικά συναισθήματα.

Για τους κατοίκους των γύρω περιοχών είναι μέχρι στιγμής κάτι ‘’άχρηστο’’. Ίσως η λέξη να είναι σκληρή , όμως αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο τμήμα ανθρώπων.

Για ν’ αλλάξουν όλες αυτές οι άσχημες γνώμες θα πρέπει κάτι να γίνει!!........Πρέπει η πολιτεία να εκπονήσει μελέτη για την αξιοποίηση της λίμνης, αλλά και εμείς πρέπει να πείσουμε τους εαυτούς μας , ότι η λίμνη δεν είανι ένα ‘’αγκάθι’’ αλλά με προσπάθεια και όρεξη μπορεί να γίνει ένα πανέμορφο και αξιοθαύμαστο ‘’λουλούδι’’.

Η πολιτεία δυστυχώς λέει και ξελέει . Γι’ αυτό ότι έχει δημιουργηθεί εκεί μέχρι στιγμής είναι ιδιωτική πρωτοβουλία.

Ο δρόμος για την αξιοποίηση και παράλληλα εκμετάλλευση, της έως τότε ανεκμετάλλευτης λίμνης, άνοιξε η κατασκευή και εν συνεχεία η λειτουργία ενός cafe bar με την ονομασία ‘’Λαδωνίδα’’, που εκτός από ένα ποτό και ευχάριστη μουσική, μας προσφέρει ηρεμία και γαλήνη καθώς αγναντεύουμε τα πρασινογάλαζα και ατάραχα νερά της λίμνης.

Θα θέλαμε ,επίσης , να επισημάνουμε ότι η λίμνη έχει γίνει ένας τόπος που μας βοηθάει να ξεφύγουμε από το άγχος και τη ρουτίνα της καθημερινής ζωής έστω και για λίγα λεπτά. Ακόμα, αυτοί που αγαπούν το ψάρεμα δεν χρειάζεται τώρα πια να τρέχουν στις θάλασσες, γιατί έχουν δίπλα τους ‘’την πιο νόστιμη πέστροφα’’. Φτάνει μόνο να απλώσουν τα δίχτυα τους , ή να έχουν μαζί τους ένα καλάμι. Βέβαια , όλα αυτά μπορεί να τα κάνει ο καθένας από εμάς , όμως δυστυχώς δε φτάνει μόνο αυτό , χρειάζεται και η πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την αξιοποίηση της, και το μόνο που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι μια σειρά προβλέψεων και μελλοντικών έργων με σκοπό την αξιοποίηση , όπως ανάδειξη της περιοχής αλλά και προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργία ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, κατασκευή παραλίμνιου δρόμου και η κατασκευή της Γέφυρας Λάδωνα με την κοινή ονομασία ‘’Της Κυράς το γεφύρι’’.

Ύστερα απ’ αυτές τις προβλέψεις όλα ‘’πάγωσαν’’. Ούτε η Νομαρχία αναφέρθηκε ποτέ πάλι σ’ αυτό το θέμα , αλλά ούτε και ο Δήμος Κλειτορίας στον οποίο ανήκει η Λίμνη Λάδωνα, δεν έχει δείξει κάποιο ενδιαφέρον. Βλέπετε για ορισμένους το φλέγον θέμα και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι τα ‘’βοσκοτόπια’’ και όχι η αξιοποίηση της λίμνης που θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στην περιοχή και στους κατοίκους της. 

 

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΑΣ

 Το Γεφύρι της ‘’κυρίας’’ πήρε το όνομά του από τη δημιουργό του , μία αρχιτέκτονα, η οποία πριν από πάρα πολλά χρόνια κατασκεύασε το γεφύρι στο Νομό της Αρκαδίας.

Το πέτρινο αυτό κτίσμα εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες άτομα μια και συνδέει πολλούς δήμους της περιοχής. Το πλάτος του είναι μόλις 2 μέτρα, έχει ύψος 4 μέτρα και μήκος 2,5 μέτρα. Αποτελείται από πέντε καμάρες οι οποίες δίνουν μια ιδιαίτερη ομορφιά στο συνολικό κατασκεύασμα.

Το πιο παράξενο και το πιο θαυμαστό είναι ότι το Γεφύρι χάνεται. Όχι ‘’δια μαγείας’’, αλλά από επέμβαση της φύσης. Τους περισσότερους μήνες του χρόνου, το νερό του ποταμού Λάδωνα σκαπάζει ολοκληρωτικά το γεφύρι και εξαφανίζεται από ‘’προσώπου γης’’. Έτσι κάποιος ξένος δεν θα καταφέρει να διακρίνει την ύπαρξή του.

Αυτό, φυσικά, στέκεται εμπόδιο στους διαβάτες , μα όταν το 1955 τέθηκε σε λειτουργία ένα φέρυ - μπόουτ, η διάβαση των περαστικών έγινε ευκολότερη και γρηγοροτερη. Το 1996 -97 δημιουργήθηκε κατάλληλη υποδομή για το πέρασμα των αυτοκινήτων.

Το γεφύρι, γνωστό όχι μόνο στους κατοίκους της γύρω περιοχής, μα και ένα από τα αγαπημένα μέρη για τους τουρίστες, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον λόγω της ηλικίας και της τοποθεσίας του.

 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 Το νερό της λίμνης δε χρησιμοποιείται πάντα από τους κατοίκους της περιοχής , εκτός από ορισμένες περιπτώσεις για την άρδευση των χωραφιών. Αν και , η ποσότητα του νερού είναι μεγάλη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του χειμώνα, Δε χρησιμοποιείται από κανέναν. Ακόμα και όταν το εργοστάσιο Δε χρειάζεται νερό για παραγωγή ενέργειας, το νερό χύνεται χωρίς να χρησιμοποιείται.

Οι αγρότες της περιοχής παίρνουν νερό από τη λίμνη για άρδευση μόνο όταν το νερό των πηγών δεν αρκεί για να καλύψει τις ποτιστικές ανάγκες των καλλιεργήσιμων χωραφιών. Το νερό δίνεται με ορισμένη αναλογία σε κάθε στρέμμα (20 κυβικά) και Δε γίνεται ανεξέλεγκτη σπατάλη.

Η έκταση που αρδεύεται από το νερό της λίμνης είναι σχετικά μικρή , περίπου 700 στρέμματα. Οι αγρότες πληρώνουν στο δήμο κάποια χρήματα ως κόμιστρα για τη χρήση δημόσιου νερού.

Τα προβλήματα όμως Δε βρίσκονται εδώ αλλά στη μέριμνα της πολιτείας για την εκμετάλλευση του νερού.

Παλαιότερα είχε γίνει μια μελέτη για να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα δηλαδή να χρησιμοποιείται σωστά το νερό και να μη χαραμίζεται . Τώρα τελευταία όμως κανείς δεν ασχολείται. Δυστυχώς και οι δήμοι της γύρω περιοχής δείχνουν αδιαφορία εκτός αν εξαιρέσουμε τον Δήμο Παϊων που είχε δώσει παλαιότερα κάποια χρήματα για το σκοπό αυτό.

Aλλο ένα πρόβλημα είναι το απαρχαιωμένο σύστημα καναλιών που υπάρχει για να μεταφέρεται το νερό στα χωράφια. Κάθε χρόνο διορίζεται από το Δήμο Παϊων μετά από δημοπρασία ένας συντηρητής αυτών των καναλιών.

Παρ’ όλα αυτά όμως το νερό αυτό υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιηθεί για λειτουργικούς σκοπούς.       (πίσω)